Konkurs ofert na wykonanie remontu pokrycia dachu

6 lipca 2016

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie
ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu pokrycia dachu budynku Spokojna 29.

 

I. ZAMAWIAJĄCY
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie
ul. Łąkowa 29A, 84-240 Reda
NIP: 5882326751, REGON: 2208636618, KRS: 0000333978

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia z papy dachu budynku Spokojna 29.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Zamawiający niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.09.2016r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
 opatrzona pieczątką firmową,
 posiadać datę sporządzenia,
 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być dostarczona do siedziby Spółdzielni na adres ul. Łąkowa 29A
do dnia 22.07.2016r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców
lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 26.07.2016 r. na stronie internetowej Spółdzielni www.sm-sloneczna.pl dodatkowo oferenci mogą uzyskać informację o wynikach telefonicznie.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.sm-sloneczna.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
• Cena,
• Wiarygodność oferenta

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udzielane są przez p. Jolantę Licau Tel. 58-6783526 email: biuro@sm-sloneczna.pl

VIII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Obmiar prac naprawczych pokrycia dachowego budynku Spokojna 29

Załącznik nr 2 – Rzut dachu budynku Spokojna 29