Konkurs ofert na prowadzenie sprzedaży sezonowej owoców i warzyw / 2016-02-17

31 maja 2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie ogłasza konkurs ofert na prowadzenie sprzedaży sezonowej owoców i warzyw na działce 43/56 tj. na działce na której jest zlokalizowany kiosk i przystanek autobusowy.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie
ul. Łąkowa 29A, 84-240 Reda
NIP: 5882326751, REGON: 2208636618, KRS: 0000333978

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie sprzedaży sezonowej owoców i warzyw
na działce 43/56 tj. na działce na której jest zlokalizowany kiosk i przystanek autobusowy.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywany okres trwania umowy to kwiecień-październik 2016r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać :

– datę sporządzenia i datę ważności,
– adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
– pieczątkę firmową,
– czytelny podpis Wykonawcy,
– cenę brutto za 1 dzień roboczy,
– planowaną powierzchnię handlową,

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres :
  biuro@sm-sloneczna.pl, faksem na nr: 58 6783526,  pocztą, kurierem
  lub też dostarczona  osobiście na  adres: 84-240 Reda, ul. Łąkowa 29A,
  do dnia 26 lutego 2016 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
 2. Wynik konkursu  zostanie ogłoszony do dnia 04 marca 2016 r.  na stronie internetowej pod adresem www.sm-sloneczna.pl  Dodatkowo oferenci mogą uzyskać informację o wynikach telefonicznie.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
  swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zamawiający może wycofać się z przeprowadzenia konkursu w dowolnym terminie przed podpisaniem umowy.
 7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.sm-sloneczna.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena
 • Wiarygodność oferenta

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można otrzymać pod numerem telefonu : 58-6783526
oraz pod adresem email: elzbieta.stachak@sm-sloneczna.pl