KONKURS NA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

28 października 2019

KONKURS NA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie ogłasza konkurs na stanowisko

„PREZESA ZARZĄDU”  

 

Osoba przystępująca do konkursu powinna spełniać niżej wymienione warunki:

 – wykształcenie co najmniej średnie,

–  minimum 10 letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowiskach kierowniczych,

–  znajomość zasad funkcjonowania Spółdzielni mieszkaniowych,

–  umiejętność kierowania zespołem,

– umiejętność obsługi programów komputerowych

–  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie licencji Zarządcy Nieruchomości

 

Wymagane dokumenty:

–  CV  z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm. ),

–  odpisy świadectw, dyplomów , uprawnień zawodowych, kserokopie dodatkowych uprawnień, odbytych  kursów, szkoleń i itp.,

–  pisemne oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej SM w Redzie,

–  oświadczenie o niekaralności, nie podleganiu  ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji kierowniczych oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie sądowe, karne lub karno-skarbowe,

–  oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

–  oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku.

 

Oferty w zamkniętej kopercie z napisem „REKRUTACJA – CZŁONEK  ZARZĄDU”

należy składać do dnia 15.11.2019 r.  do godz. 12.00 osobiście w siedzibie  „Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie”,  lub listownie na adres „Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie”, 84-240 Reda, ul. Łąkowa 29A.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki formalne pozostawia się bez rozpoznania.

Otrzymane oferty, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania, zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania.

O terminie i miejscu prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn.

Informacje o Spółdzielni znajdują się na stronie: www.sm-sloneczna.pl

 

Regulamin wyboru członka Zarządu