OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA WYKONANIE NAPRAWY 20 BALKONÓW.

7 października 2019

Reda, dnia 04.10.2019 roku

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie

Ogłasza konkurs ofert na wykonanie naprawy 20 balkonów.

I.         ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie

ul. Łąkowa 29A, 84-240 Reda

NIP: 5882326751, REGON: 2208636618, KRS: 0000333978

II.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 • wykonanie napraw elewacji wewnętrznych 10 balkonów,
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 10 płyt balkonowych,
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.06.2020 r.

IV.       OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

 • zawierać kosztorys ofertowy zgodny z zakresem prac naprawczych zawartych w Załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego,
 • być opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • być podpisana czytelnie przez wykonawcę lub uprawnioną osobę reprezentującą wykonawcę.

V.        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być dostarczona do siedziby Spółdzielni na adres ul. Łąkowa 29A do godz. 13.00 dnia 25.10.2019 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do dnia 30.10.2019r. na stronie internetowej Spółdzielni www.sm-sloneczna.pl dodatkowo oferenci mogą uzyskać informację o wynikach telefonicznie.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.sm-sloneczna.pl

VI.       OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena
 • Wiarygodność oferenta

VII.     DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje udzielane są przez p. Mariusz Krawiec Tel. 58-6783526 email: biuro@sm-sloneczna.pl

VIII.     ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1