Ogłoszenie konkursu ofert na wykonanie naprawy 25 balkonów.

9 kwietnia 2019

                                                                                                                                                      Reda, dnia 08.03.2019 roku

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie

Ogłasza konkurs ofert na wykonanie naprawy 25 balkonów.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie

ul. Łąkowa 29A, 84-240 Reda

NIP: 5882326751, REGON: 2208636618, KRS: 0000333978

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

– wykonanie napraw elewacji wewnętrznych i zewnętrznych 25 balkonów,

– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 4  płyt balkonowych,

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
 2. Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.09.2019r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać kosztorys ofertowy
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być dostarczona do siedziby Spółdzielni na adres ul. Łąkowa 29A
  do godz. 10.00 dnia 23.04.2019r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do dnia 30.04.2019 r. na stronie internetowej Spółdzielni sm-sloneczna.pl dodatkowo oferenci mogą uzyskać informację o wynikach telefonicznie
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: sm-sloneczna.pl

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena
 • Wiarygodność oferenta

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje udzielane są przez p. Mariusz Krawiec Tel. 58-6783526 email: biuro@sm-sloneczna.pl

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Specyfikacja balkony