Ogłoszenie konkursu ofert na wykonanie naprawy 25 balkonów.

15 marca 2019

Reda, dnia 15.03.2019 roku

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie Ogłasza konkurs ofert na wykonanie naprawy 25 balkonów

I. ZAMAWIAJĄCY
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie
ul. Łąkowa 29A, 84-240 Reda
NIP: 5882326751, REGON: 2208636618, KRS: 0000333978

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
– wykonanie napraw elewacji wewnętrznych i zewnętrznych 25 balkonów,
– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 4 płyt balkonowych,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.09.2019 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
– opatrzona pieczątką firmową,
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać kosztorys ofertowy
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
– podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być dostarczona do siedziby Spółdzielni na adres ul. Łąkowa 29A do godz. 10.00 dnia 01.04.2019 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do dnia 12.04.2019 r. na stronie internetowej Spółdzielni www.sm-sloneczna.pl dodatkowo oferenci mogą uzyskać informację o wynikach telefonicznie
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.sm-sloneczna.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
• Cena
• Wiarygodność oferenta

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udzielane są przez p. Mariusz Krawiec Tel. 58-6783526 email: biuro@sm-sloneczna.pl

 

Specyfikacja balkony 2019