Ogłoszenie konkursu ofert na wykonanie wymiany poziomów z wyniesieniem zaworów z piwnic lokatorskich na instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji.

7 marca 2019

 Reda, 08.03.2019r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie

Ogłasza konkurs ofert na wykonanie

wymiany poziomów z wyniesieniem zaworów z piwnic lokatorskich na instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji.

I. ZAMAWIAJĄCY

       Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie

ul. Łąkowa 29A, 84-240 Reda

NIP: 5882326751, REGON: 2208636618, KRS: 0000333978

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana poziomów z wyniesieniem zaworów z piwnic lokatorskich na instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynkach 2-klatkowych Łąkowa 53 i Łąkowa 55.
 2. Podstawę przygotowania oferty stanowią:
 • przedmiar robót w powtarzalnym budynku 2 – klatkowym stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 • dokumentacja techniczna dostępna w Administracji Spółdzielni.
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego konkursu w każdym terminie.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 60 dni roboczych od daty podpisania umowy.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

– opatrzona pieczątką firmową,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu, numer NIP,

– podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być dostarczona do siedziby Spółdzielni na adres ul. Łąkowa 29A do dnia 25.03.2019r. do godz.10.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do dnia 01.04.2019 r. na stronie internetowej Spółdzielni sm-sloneczna.pl  dodatkowo oferenci mogą uzyskać informację o wynikach telefonicznie
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: sm-sloneczna.pl

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena
 • Wiarygodność oferenta

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela specjalista ds. technicznych p. Mariusz Krawiec

Tel. 58-6783526

email: biuro@sm-sloneczna.pl

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

            Załącznik nr 1 – Przedmiar robót